?SOP 30/02 Chodov

Login FormPDF Tisk Email


Nae Ekocentrum je akreditovan jako osv?tov, vukov a poradensk. Ekocentrum se ve sv veker ?innosti ve?ejn? hls k?SOP, provd aktivn environmentln vzd?lvn, vchovu a osv?tu a to p?edevm p?sobenm na ve?ejnost mimo Svaz, nap?klad t?mito aktivitami:

 • spolupracuje se kolami a kolskmi za?zenmi
 • provd vlastn vchovn? vzd?lvac prci a osv?tu
 • spolupracuje se sttn sprvou a samosprvou
 • organizuje environmentln? zam??en hry a sout?e
 • organizuje vznamn akce pro ve?ejnost
 • provd edi?n a metodickou ?innost
 • provozuje environmentln? zam??en knihovny, videotky a audiotky
 • spolupracuje s jinmi NNO ve svm regionu
 • spolupracuje s odbornmi a vzd?lvacmi institucemi svho regionu
 • spolupracuje smdii
 • provd eko-poradenstv
 • propaguje aktivity ?SOP na ve?ejnosti
 • provd aktivn nbor ?len? a p?znivc?


Vrmci ?innosti naeho Ekocentra a Regionlnho centra organizujeme tyto aktivity:

 • ekosout? ve sb?ru katan?, alud? a bukvic, pro dokrmovn lesn zv??e, kter jsou p?edvny Mysliveckmu sdruen Lomy zastoupen p.Kocinem
 • od dubna do ?jna jsme provozovali Minibotanickou zahradu s mnostvm expont? letni?ek, trvalek, s minigeologick parkem a kaktusriem a lesn kolkou, kterou navtvilo se svmi vyu?ujcmi vce ne 700 d?t Z a M, o kter se starala a zahradou je provd?la a vukov program spracovnmi listy zajistila St?a Volkov
 • po?dali jsme krajsk kolo p?rodov?dn sout?e Zelen stezka - Zlat list sdoprovodnm programem rukod?lnch ?innost, filcovnm, drtkovn, kresby na d?evo, pleten zpedig?.
 • ke Dni Zem? jsme po?dali vlet do Prahy a to Nrodnho muzea, kde probhala vstava Lovci mamut?. Pot jsme navtvili v Hostiva?e do ekologickho centra Toulc?v dv?r, kde probhaly cel den akce sekologickou tematikou. vstavy, p?ednky, koncerty, ale i tv?r? dlny
 • organizovali jsme i tradi?n vpravu do Svatoskch skal spojenou s klidem nau?n stezky a opknm bu?t? ve vodckm kempu vLokti.
 • z?astnili jsme se Hledn jara, za krsnho po?as se vydalo 25 nadenc? na s clem objevit stanovensymboly jara vedle ?len? MOP a ZO ?SO se p?idali i dal tentokrt s nmi vyrazili sp?telen Smr?i?ci Na pasece sn? se tradi?n? uva?ila gulov polvka, posed?lo se popovdalo a p?i zpte?n cest? nasbralo v lese i plno odpad?, kter zde pohzeli lid, nevc si p?rody. Do Chodova zp?t jsem tak dovezli poselstv jara - vechny symboly nalezeny, a vyfoceny ale i 50 litrov pytel odpad?
 • p?ednky pro Z Sokolov, kter m?l na starost J.Svoboda a St?a Volkov
 • p?ednky pro Z Chodov, kter m?la na starost St?a Volkov
 • Masopustn veselice - ve spoluprci s Hubertusem jsme p?ipravili pr?vod masek, kter se vydal vlakem do Luhu a z Luhu sm?rem na Josefov, H?ebeny obec a hrad a zp?t dol? do dol p?mo. Zabalili jsme do koe s sebou masopustn koblihy, kter napekla Marianova manelka. Mezi nae zastvky pat?il i d?m starosty Josefova p. ?ka.
 • Hartenbersk straen akce probh v ?jnu prob?hla dal tradi?n akce na H?ebenech p?i kter pomhme tamnm organiztor?m. Jednalo se o straidelnou stezku v podhrad Hartenbergu. Nai MOPci d?lali na trase straidla. Tto ve?ern akci ovem p?edchzelo pracovn odpoledne, kdy se z ndvo? hradu vyklzela dr?, su?, kameny a cihly a chystal se tak prostor pro stnka?e a zzem pro kulturn vystoupen p?i Mikulsk jzd?.
 • Vtn pta?ho zp?vu - celosv?tov svtek Vtn pta?ho zp?vu, zjemci proli tradi?n trasu kolem Chodova, kde za odbornho vkladu ornitoloky Miroslavy Horkov mohli sledovat a poslouchat nejen ptactvo zp?vn
 • Ekobesedy pro est ro?nky Dnes my pro p?rodu, ztra p?roda pro ns To byl nosn motiv srie p?ednek pro ky 6. ro?nk? chodovskch kol zam??ench na odpadov hospod?stv. Cel tento projekt p?ednek byl koncipovn vduchu envirometnln vchovy. St?dala se dataprojekce, besedy a povdn o obnovitelnch a neobnovitelnch zdrojch a o principech domc ekologie. Sou?st besedy byla i prohldka fotografick vstavy, kterou p?ipravilo ?SOP Chodov ve spoluprci sLesy ?esk republiky Pohledy do p?rody a vstava sdruen Arnika o projektu etrn paprovn. Velmi p?jemnm zakon?enm t?chto besed byla vlastn vroba dekorativnch p?edm?t? zodpadovho materil? konkrtn?ji kv?tiny z PET lhv. Cel cyklus p?ednek byl podpo?en i grantem m?sta Chodov. Ceny pro d?ti a upomnkov p?edm?ty dodal i refert ivotnho prost?ed Karlovarskho krajskho ?adu.
 • Vstava Dnes my pro p?rodu, ztra p?roda pro ns. Vstav jsme po?dali v M?stsk galerii v Chodov? v pr?b?hu 6 tdn?. Vstava m t?i expozice, v prvn ?sti vstavy mohli jej nvt?vnci shldnout panely z ?innosti ?eskho svazu ochrnc? p?rody, kter je provzeno dataprojekc fotografi z ?innosti ?SOP v roce 2007. Druh ?st vstavy je zam??ena na odpadov hospod?stv. Zde se prezentuje sdruen Arnika svoji vstavou etrn paprovn. T?et ?st vstavnch ploch je nabdnuta spole?n vstav? fotografi Sdruen Mladch ochrnc? p?rody, Les? ?R a ministerstva kolstv - Pohledy do p?rody.
 • s?tn kn na pravideln trase sornitolokou Mirkou Horkovou, zmapovn nejen k?at ale i veho ivho co nm p?es cestu p?eb?hne, p?esko? ?i p?eltne
 • Mikulsk jzda
 • Ukli?me sv?t - uklzeli jsme lesopark od odpadk? a park v Lesn ulici.
 • Tradi?n pochod do Svatoskch skal - cesta podl ?eky a do Lokte, spojen sklidem nau?n stezky.

Vrmci Ekocentra probhal projekt vrmci spoluprce Lesy ?R a ?SOP a to vroba odpo?inkovch mst (celod?ev?nch lavic) umst?nch na pozemku Ekocentra, kde probhaj vukov programy pro Z. Tento projekt navrhl a zrealizoval SUKY za pomoci Karla, Balua, Mvala, Lu?ka a p?leitostn? i dalch ?len? ?SOP